Beijing

1. Studienreise nach Beijing zu Yao ChengrongFreies Tuishou

Freies Tuishou
Trainingsreise nach Beijing, April 2004. Zhong Yi Wu Guan