Beijing

1. Studienreise nach Beijing zu Yao ChengrongShuang Tuishou mit Yao Yue

Shuang Tuishou mit Yao Yue
Trainingsreise nach Beijing, April 2004. Zhong Yi Wu Guan