Beijing

1. Studienreise nach Beijing zu Yao ChengrongPifa Shili

Pifa Shili
Trainingsreise nach Beijing, April 2004. Zhong Yi Wu Guan