Beijing 2006

2. Studienreise nach Beijing zu Yao ChengrongFreies üben

Freies üben
Training im Hof, Zhong Yi Wu Guan, Beijing 2006