Beijing 2006

2. Studienreise nach Beijing zu Yao ChengrongFengua Shili

Fengua Shili
Training im Hof, Zhong Yi Wu Guan, Beijing 2006