Beijing 2006

2. Studienreise nach Beijing zu Yao ChengrongTuifa - Kicktechniken

Tuifa - Kicktechniken
Training im Hof, Zhong Yi Wu Guan, Beijing 2006