Beijing 2006

2. Studienreise nach Beijing zu Yao Chengrong

[ 1  2 ]

Tuifa - Kicktechniken


Hunyuan Zhuang


 
 


Chengbao Fali


Chengbao Fali


Sifu Yao erklärt eine Kicktechnik


Tuifa - Kicktechnik


Üben, üben...


...und nochmals üben!


Anwendungen


Geduldiges erklären...


Anwendungen


Shuang Tuishou


Fengua Shili


Freies üben


Spass...

[ 1  2 ]


Training im Hof, Zhong Yi Wu Guan, Beijing 2006