Trainingsimpressionen


[ 1  2 ]

Chengtuo Zhuang


Wing Chun Chi Sao


Training mit Hilfsmitteln


Gleichgewichtsschulung


Fengua Shili


Strukturarbeit


Freies Tuishou


Dan Tuishou


Experimentieren & Forschen


Strukturarbeit


Hunyuan Qigong


Fengua Shili


Shuang Tuishou


Seminar mit Sifu Jian Liujun


Duli Zhuang


 

[ 1  2 ]


Trainingsimpressionen