Beijing

1. Studienreise nach Beijing zu Yao ChengrongGruppenbild mit Sifu Yao

Gruppenbild mit Sifu Yao
Trainingsreise nach Beijing, April 2004. Zhong Yi Wu Guan